Česká školní inspekce

Jihomoravský inspektorát

 

Inspekční  zpráva

Církevní studentský domov PETRINUM 602 00 Brno, Veveří 15

 

Adresa: Veveří 15, 602 00 Brno

 

Identifikátor zařízení: 600 030 130

 

Termín konání inspekce: 1.-3. červen 2005

 

Č. j:

l2-1190/05-11136

Signatura

ol2ly401

 

 

Charakteristika školského výchovného a ubytovacího zařízení

Církevní studentský domov PETRINUM je církevní organizace, jejímž zřizovatelem je náboženská společnost Biskupství brněnské, Petrov 8/269, 601 43 Brno. Domov mládeže poskytuje ubytování, stravování a výchovně vzdělávací činnost pro chlapce z převážně věřících rodin. Většina ubytovaných žáků je z konzervatoří a středních odborných škol stavebního a technického charakteru a část jsou studenti vyšších odborných škol v Brně.

Zařízení sdružuje domov mládeže s kapacitou 107 lůžek a školní jídelnu (výdejnu) s kapacitou 107 jídel. Domov navštěvovalo ke dni 15. října 2004 celkem 107 ubytovaných a kapacita domova nebyla překročena. Provoz domova mládeže je týdenní v době školního vyučování. Měsíční poplatek za ubytování je 800,- Kč.

Předmět  Inspekce

v     Personální a materiálně-technické podmínky výchovně vzdělávací činnosti a ubytování

v     Průběh a výsledky výchovně vzdělávací činnosti a ubytování

PERSONÁLNÍ podmínky výchovně vzdělávací činnosti a ubytování

Výchovnou činnost domova mládeže zabezpečuje celkem pět vychovatelů, z nichž je jeden ředitel a jeden zástupce. Požadavky na odbornou kvalifikaci splňují tři vychovatelé, dva svým vysokoškolským odborným vzděláním doplněným pedagogickým studiem a jeden vychovatel bakalářským učitelským vzděláním v oboru teologie. Ředitel i jeho zástupce mají vysokoškolské odborné vzdělání. Předpoklady pro vedení zájmových činností, pro přípravu žáků na vyučování a pro aktivity s křesťanským obsahem jsou garantovány odborným vzděláním vychovatelů. Nedílnou součástí sboru pedagogů domova je spirituál (duchovní), zaměstnanec zřizovatele, který vypomáhá při některých činnostech v domově. Pedagogický sbor je stabilizovaný.

Celkový počet vychovatelů domova odpovídá počtu ubytovaných žáků, přestože ředitel domova nestanovil výchovné skupiny žáků jako základní jednotky výchovně vzdělávací činnosti. Současně nebyli výchovným skupinám přiděleni vychovatelé, tak, aby každou vedl jeden vychovatel, ale výchovné působení jde napříč celým domovem.

V dopoledních hodinách je pro malý počet ubytovaných žáků přítomen jeden pedagogický pracovník - obvykle ředitel, od 12,00 hodin nastupuje jiný vychovatel a služba dalšího vychovatele začíná od 15,00 hodin. Jeden vychovatel vykonává odpolední službu až do 00,30 hodin. Pomocní (noční) vychovatelé v domově mládeže nejsou a noční provoz je zajištěn vždy jedním z vychovatelů formou pohotovosti od 00,30 do 5,00 hodin. V době od 15,00 hodin do večerky zajišťují veškeré výchovně vzdělávací činnosti domova často pouze dva vychovatelé a spirituál, což může být na počet přítomných žáků v době plného provozu někdy málo. Stav se zhoršuje v případě, že některý vychovatel se skupinou ubytovaných odchází nebo realizuje výchovně vzdělávací činnost odděleně nebo jinde. Rozvrh služeb vychovatelů domova se jeví málo efektivní po celou dobu provozu vzhledem k počtu přítomných žáků.

Provoz zařízení je upraven organizačními předpisy. Ředitel řídí domov jako celek a činnost provozního úseku, za pedagogický úsek a výchovně vzdělávací činnost domova odpovídá zástupce. Písemné pověření pro zástupce bylo zpracováno, ale některé kompetence nebyly zakomponovány v jeho náplni práce. Pracovní náplně vychovatelů již neodpovídají aktuálnímu stavu v domově. Odpovědnost všech pracovníků byla upravena prostřednictvím interních směrnic a pokynů.

Uvnitř zařízení jsou informace pracovníkům předávány především osobně, na poradách, prostřednictvím záznamů v sešitech, informační nástěnky a počítačové sítě s programem umožňujícím aktuálně zjistit přesnou evidenci přítomných žáků a studentů. Vnitřní informační systém je funkční, všechny důležité informace jsou předávány včas a v úplnosti.

Poradním orgánem ředitele je pedagogická rada. Porady pedagogů za přítomnosti spirituála se konají každý týden, projednávané pedagogické úkoly se často prolínají s provozními. Informace metodického charakteru si vychovatelé sdělují  neformálně, ústně.

Vedení pracovníků zabezpečuje ředitel prostřednictvím plánů, pokynů a porad, stanovováním a přidělováním úkolů a vyhodnocováním jejich plnění. Za pedagogický úsek odpovídá zástupce. Z dokumentace zařízení nevyplývá, jak jsou vychovatelé pedagogicky a metodicky vedeni.

Kontrolní činnost je plánována v obecné rovině pro pedagogický a hospodářský úsek, nejsou však vedeny záznamy o zjištěních ani o přijatých opatřeních. Součástí plánované kontrolní činnosti ředitele je sledování zájmové a duchovní činnosti žáků, přístupu vychovatelů k nim a využívání výchovných prostředků. Hospitace v plánu však nebyly popsány, byly prováděny neformálně. Závěry z kontrolní činnost nejsou vedeny.

Vychovatelé se vzdělávacích akcí účastní sporadicky, vzdělávání s pedagogickým obsahem se zaměřuje např. na přípravu školního vzdělávacího programu. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nebyl zpracován. Všichni vychovatelé postupně získali způsobilost pro ovládání osobních počítačů, průběžně jsou vzděláváni v duchovní oblasti. Nákupem odborné literatury ředitel vytváří podmínky pro jejich samostudium. Poznatky získané na některých vzdělávacích akcích nebo samostudiem pomáhají v realizaci výchovných činností domova.

Při přidělování nenárokových složek platu se využívá hodnocení práce zaměstnanců, ti znají kriteria pro přiznávání osobních příplatků a odměn. Hodnocení vychovatelů se uskutečňuje v rámci osobních pohovorů, zčásti i na poradách a hodnotí se plnění přidělených úkolů, což není písemně dokladováno. Výsledkem hodnocení s vychovateli za uplynulé pololetí je materiál zpracovaný ředitelem obsahující náměty do diskuse a k sebereflexi pro vychovatele na příští období. Sebehodnocení pedagogičtí pracovníci provádějí vždy na konci školního roku. Systematické hodnocení zaměstnanců, které by mělo vliv na jejich profesionální růst, prováděno není. Plány osobního rozvoje zaměstnanců zpracovány nejsou.

Vychovatelé spolupracují s učiteli brněnských škol, kde se vzdělávají ubytovaní žáci a studenti. V případě kázeňských či vzdělávacích potíží se kontaktují se školou a společně pracují na jejich odstranění. Sledují průběžně prospěch středoškolských žáků a pomáhají jim v přípravě na vyučování. Domov spolupracuje již dlouhodobě, zejména při přípravě některých akcí, s ubytovanými děvčaty z domova mládeže Dům u Svaté Rodiny.

Personální podmínky domova jsou celkově dobré. Umožňují realizovat školní vzdělávací program a výchovně vzdělávací činnosti domova mládeže.

 

 

 

Materiálně-technické podmínky výchovně vzdělávací činnosti a ubytování

Třípodlažní budova původně chlapeckého semináře byla postavena v roce 1858 ke stejným účelům, ke kterým je v současné době využívána. Kromě 47 dvoulůžkových či třílůžkových pokojů se v prostorách nachází společné zrekonstruované sociální zařízení, koupelny se sprchami a kuchyňky. Pro společné modlitby a mši svatou slouží vlastní kaple. Ke studiu mohou ubytovaní využívat studovny, počítačovou místnost a klubovnu. K zájmové činnosti  slouží tělocvična, posilovna, modelářská dílna, ve sklepních prostorách zbudovaná střelnice, v přilehlém udržovaném parku pak hřiště s umělým povrchem a travnaté hřiště. V budově se nachází i výdejna stravy, izolační pokoj a dílna správce budovy. V části sklepa jsou zbudovány prostory pro příležitostné ubytování s vlastním sociálním zázemím, které ubytovaní žáci zároveň využívají jako cvičební místnosti hry na hudební nástroje.

Pokoje jsou vybaveny lůžky, nočními stolky s lokálním osvětlením, uzamykatelnými skříněmi a psacími stoly. V některých pokojích je lednička. Několik pokojů dohromady využívá zařízené kuchyňky vybavené varnou konvicí, mikrovlnnou troubou a ledničkou. Ve velké studovně jsou dva počítače a scanner, dvě rýsovací prkna a hifi věž. Menší počítačová místnost je vybavena osmi počítači propojenými do sítě a s možností připojení k internetu, určenými spíše pro zábavnou činnost ubytovaných. Je zde rovněž umístěn kulečník. V klubovně, která slouží zároveň jako studovna, jsou čtyři počítače s odborným softwarovým vybavením. Jednou týdně zde probíhá promítání filmu. Tělocvična a zároveň společenská místnost (s jevištěm a klavírem) může sloužit k různým akcím až pro 120 osob. Má úpravu k jednoduché instalaci ozvučení a osvětlení. V modelářské dílně se žáci mohou realizovat a vytvářet výrobky pomocí brusky, pily, vrtačky svěráku a dalšího nářadí. Televizor a video jsou umístěny ve studovně a jídelně. K dispozici je rovněž malá knihovna s encyklopediemi, slovníky, naučnou i beletristickou literaturou, videotéka a fonotéka s vážnou hudbou, zejména pro žáky konzervatoří. Na chodbách jsou vitríny s informacemi pro ubytované, s výsledky soutěží a tematicky zaměřené nástěnky.

Plán zlepšování podmínek v oblasti materiálně technického vybavení zařízení je zařazen v koncepci. Kontrolu využívání materiálního zázemí domova mládeže provádí ředitel, písemné záznamy nevede. Opatření k údržbě vybavení na pokojích a zajištění chodu zařízení jsou vydávána a realizována operativně.

Materiálně-technické podmínky pozitivně ovlivňují výchovně vzdělávací činnosti a ubytování, umožňují realizovat školní vzdělávací program a  jsou na velmi dobré úrovni.

 

průběh  a  výsledky  výchovně vzdělávací činnosti

Školní vzdělávací program

V době inspekce se v domově mládeže využíval vzdělávací program zpracovaný ředitelem na začátku školního roku 2004/2005 tvořený několika platnými dokumenty. Vzhledem k tomu neobsahuje školní vzdělávací program všechny části požadované právním předpisem platným od 1. ledna 2005. Výchovně vzdělávací činnost domova vychází z poslání, jehož cílem je poskytovat ubytování a stravování, umožňovat nerušenou docházku do školy a zajišťovat podmínky pro studium, křesťanskou duchovní výchovu a růst v duchu evangelia a katolické morálky. Výchovný plán domova je zpracován v obecně rovině a zaměřuje se na harmonický rozvoj osobnosti v oblasti tělesné, duševní a duchovní. V uvedených oblastech se realizují různé formy volnočasových aktivit – turnaje, výlety, besedy, kroužky, návštěvy koncertů a divadel, videoprojekce na domově, mimo to také pravidelné modlitby, setkání a shromáždění pro udržování náboženských tradic. V průběhu dne je vhodně rozloženo osobní volno žáků, jejich zájmové a individuální činnosti a doba přípravy na vyučování. Výchovný plán a následně výchovně vzdělávací činnost domova mládeže vychází z obecných cílů vzdělávání.

Žáci se speciálními výchovnými a vzdělávacími potřebami v domově nejsou. Práce se žáky nadanými a talentovanými není systematicky plánována, je však zařazována podle jejich požadavků. Příležitostně se plánují a realizují aktivity pro žáky se zhoršeným prospěchem - doučování a pomoc při přípravě do školy. Měsíční plány konkretizují plánované činnosti a stanovují další úkoly v rámci výchovně vzdělávacích činností. Ve škále všech činností převažují příležitostné aktivity, rekreační a relaxační činnosti realizované podle zájmů žáků a příprava na vyučování. Pro konkrétní činnosti nejsou většinou zpracované plány, především očekávané cíle a kompetence. Kontrola splnění plánovaných akcí je prováděna na poradách. Zjištění z kontrolní činnosti jsou projednávána ústně.

Organizace činnosti i provozu zařízení se opírá především o vnitřní řád. Dokument obsahuje všechna ustanovení požadovaná platnou právní normou. Řád byl v domově zveřejněn a žáci, studenti, zákonní zástupci i pedagogičtí zaměstnanci domova s ním byli seznámeni. Mezi výchovnými a kázeňskými opatřeními pro žáky je zařazen finanční postih - pokuta. Toto opatření bylo uplatněno u žáků (bez vlastního finančního příjmu), kteří se opakovaně pohybovali nepřezutí v ubytovací části domova. Součástí vnitřního řádu je denní řád domova, který určuje denní režim žákům a studentům, časovou posloupnost činností pro ubytované s ohledem na jejich věk, potřeby, biorytmus a školní povinnosti. Vhodně vymezuje osobní volno, zájmové a individuální činnosti a dobu přípravy na vyučování, včetně modliteb a mší svatých. Řád zohledňuje zletilé chlapce ubytované v zařízení.

Výchovné skupiny v domově mládeže nebyly zatím v tomto školním roce stanoveny. Všechny žáky v domově vedou všichni přítomní vychovatelé současně a jejich výchovné působení jde napříč celým domovem. V odpolední době, kdy je v domově přítomno největší množství žáků na výchovně vzdělávacích činnostech slouží současně jen dva vychovatelé a spirituál. Tento počet může být nedostačující z hlediska organizace a rozdělení žáků podle jejich volby do zájmových skupin některých volnočasových aktivit probíhajících i mimo objekt. Zajišťování výchovně vzdělávacích činností zbývajících žáků jedním vychovatelem je tak někdy problematické. Organizačně je přiděleno vychovatelům (avšak jen ústně) jedno podlaží s ubytovanými. V době inspekce bylo v domově mládeže na dva službu konající vychovatele 58 přítomných žáků a studentů, což odpovídá požadavkům platného právního předpisu. Služby vychovatelů a začátky aktivit nabízených vychovateli navazují na rozvrhy výuky na středních školách.

Ředitel nestanovil pro tento školní rok žádná kritéria pro přijímání žáků a studentů do domova vzhledem k tomu, že již po několik let je zájem o ubytování stejný jako kapacita a ředitel přijímá všechny žadatele.

Vychovatelé vedou žáky k plnění stanovených úkolů, k toleranci a respektování osobní svobody. V prostředí domova jsou vyvěšeny náboženské symboly, zveřejňovány aktivity náboženského charakteru a uskutečňují se denně modlitby a mše svaté. To přispívá ke specifickému, bezpečnému klimatu a naplňování výchovného poslání církevního domova mládeže a jeho školního vzdělávacího programu.

Přenos informací směrem k žákům zajišťují všichni vychovatelé osobně, některé obecné informace jsou v domově vyhlašovány rozhlasem. Rodiče a zákonní zástupci žáků jsou průběžně informováni pomocí výjezdových listů, písemných oznámení nebo při akutních situacích telefonicky, případně zváni k projednání problémů do domova. Ředitel má velmi dobrý přehled o osobní situaci žáků. Domov usiluje o účinnou spolupráci se žáky a studenty, rodiči, případně zákonnými zástupci, komunikuje s nimi a řeší vzniklé situace.

Průběh a výsledky výchovně vzdělávací činnosti v domově mládeže vzhledem ke školnímu vzdělávacímu programu

Volnočasové aktivity se rámcově plánují ve výchovném plánu domova a konkrétní akce v měsíčních plánech a na poradách. Výchovně vzdělávací cíle a očekávané kompetence účastníků konkrétních volnočasových aktivit nebyly zpracovány. Převážná část činností se realizuje na základě nabídky vychovatelů jako jednorázové a příležitostné rekreační a zájmové aktivity. Nabídka je dostatečně široká a vychází ze zájmů ubytovaných žáků a z možností domova.

Navštíveny a hodnoceny byly zájmové činnosti (sportovní, pěvecké), individuální rekreační činnosti (hry nebo práce na počítači), příprava na vyučování formou samostudia a individuální relaxační činnosti v době osobního volna (sledování televize, četba, odpočinek a beseda s kamarády).

Všechny sledované volnočasové aktivity probíhaly ve vhodně vybavených pracovnách, studovnách, v učebně s osobními počítači i s podnětnými názornými pomůckami a sportovní činnost v tělocvičně a na venkovním hřišti pro míčové hry. Síťové propojení počítačů a jejich programové vybavení i ostatní vybavení domova a sportoviště umožňovaly žákům realizovat zvolené zájmové činnosti a přípravu na výuku. Pro samostudium, odpočinek a besedu s kamarády využívali ubytovaní vlastní pokoje.  

Ve všech sledovaných činnostech byly uplatňovány zásady pedagogiky volného času, především zásada dobrovolnosti a svobody při zapojení žáků do nabízených aktivit. Při sportovní činnosti a nácviku písní malého sboru vedoucí vhodně uplatňovali metody práce se skupinou a organizace a postup při vedení činností byly velmi dobře promyšlené.

Domov využívá účinné postupy při zajišťování bezpečnosti a prevence a ochrany ubytovaných vůči sociálně patologickým jevům a podporuje zdravý životní styl žáků a studentů. Nově zřízený systém kontroly přesně eviduje docházku a aktuální přítomnost ubytovaných prostřednictvím elektronických čipových karet. Stejně tak je důsledný způsob evidování odjezdů žáků domů a jejich příjezdů na domov pomocí karty žáka s podpisy rodičů nebo zákonných zástupců. Evidence ubytovaných je příkladná.

Motivaci ubytovaných žáků k činnostem vychovatelé zajišťují osobně ústním pozváním a prostřednictvím zveřejňovaných plánů akcí. Specifickým vnitřně motivujícím faktorem pro zapojení se do činností je ztotožnění žáků s posláním církevního domova. Dobrou účinnost motivace dokazoval zájem žáků o činnosti v průběhu inspekce na domově. Hodnocení chování ubytovaných žáků se provádí podle pravidel jasně stanovených ve vnitřním řádu. V případě potřeby s nimi vedou vychovatelé pohovory o nápravě. Záznamy o hodnocení žáků jsou součástí porad a jsou vedeny v dalších materiálech (sešitech). Udělená výchovná opatření jsou zaznamenána v osobních materiálech žáka.

Atmosféra domova byla klidná a bezpečná. Vztahy mezi vychovateli a žáky byly vstřícné, vzájemný způsob komunikace svědčil o důvěře žáků. Vztah vychovatelů k žákům podporoval komunikaci a dával žákům možnost vyjádření vlastního názoru. Při všech sledovaných činnostech se ubytovaní chovali slušně a ukázněně, s vychovateli spolupracovali a stanovená pravidla jednání akceptovali. Ubytovaní mají dostatek prostoru pro soukromé aktivity a pro setkávání se a komunikaci s ostatními. Samospráva domova není ustanovena, žáci však mají možnost kdykoliv vznést svoje připomínky k činnosti v domově a pravidelně se setkávají s ředitelem nebo vedením domova mládeže a vyhodnocují úspěchy a neúspěchy za školní rok.

Průběh sledovaných výchovných činností byl velmi dobrý. 

 

Výsledky výchovně vzdělávací činnosti zjišťované školským výchovným a ubytovacím zařízením

Výsledky výchovně vzdělávacích činností se v domově pravidelně zjišťují prostřednictvím vyhodnocování některých realizovaných aktivit a na setkáních ředitele nebo vedení s ubytovanými žáky a studenty. Zjištění se analyzují a následně se přijímají opatření ke zlepšení činnosti domova mládeže v následujícím období. Evaluační nástroje domov mládeže nevyužívá.

Celkové hodnocení průběhu a výsledků výchovně vzdělávací činnosti v domově mládeže je velmi dobré.

Další  zjištění

v     Žáci a studenti ubytovaní v domově mládeže se v něm celodenně stravují. Snídaně se dovážejí do výdejny v domově, obědy jsou na školách, které žáci a studenti navštěvují. Na večeře žáci docházejí na nedaleký domov mládeže Dům u Svaté Rodiny s vlastní kuchyní a jídelnou. Stravování ubytovaných chlapců je rozdílné, individuálně respektuje požadavky zákonných zástupců nebo zletilých žáků a studentů samotných.

v     Domov mládeže provozuje hospodářskou činnost a ubytovává také studenty vysokých škol.

 

Výčet  dokladů,  o  které  se  inspekční  zjištění  opírá

1.      Rozhodnutí MŠMT ČR, kterým se mění zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení -  č. j.  33 330/98-21 ze dne 31. prosince 1998 s účinností od 1. ledna 1999

2.      Zřizovací listina Církevního studentského domova mládeže „PETRINUM“ - vydaná Biskupstvím brněnským dne 22. října 1991 s platností od 1. ledna1992

3.      Škol (MŠMT) V 19-01 Výkaz o ubytovacím zařízení podle stavu k 15. 10. 2004 - ze dne 10. října 2004

4.      Žádost žáka o ukončení ubytování – k 31. říjnu 2004 se souhlasným rozhodnutím ředitele k témuž datu

5.      Jmenovací dekret ředitele domova mládeže - vydaný Biskupstvím brněnským dne 1. července 1992  pod č. j. 1879

6.      Vnitřní řád CSD PETRINUM, Veveří 15, Brno – platný ve školním roce 2004/2005 bez data

7.      Organizační schéma CSD PETRINUM – bez uvedení data

8.      Organizační řád domova mládeže - platný ve školním roce 2004/2005

9.      Denní řád platný ve školním roce 2004/2005

10.  Provozní řád č. 26 – ze dne 1. září 2001

11.  Provozní řády studoven, tělocvičny, kuchyněk, pracoven – platné ve školním roce 2004/2005

12.  Personální dokumentace vychovatelů domova  - ve školním roce 2004/2005

13.  Seznam vychovatelů domova mládeže  - ve školním roce 2004/2005

14.  Pracovní náplň vychovatele – s různými daty zpracování nebo nedatovány

15.  Kontrolní činnost ředitele – pedagogický úsek – nedatováno

16.  Interní směrnice č. o úpravě a evidenci pracovní doby - ze dne 1. března 2004 s účinností ode dne vyhlášení

17.  Služba vychovatele – rozpis pracovní doby a činností vychovatele – platné ve školním roce 2004/2005

18.  Rozpis služeb květen 2005 – přehled vykonaných služeb vychovatelů domova mládeže

19.  Záznamy z porad – vedené ve školním roce 2004/2005

20.  Osobní složky žáků a studentů - ubytovaných ve školním roce 2004/2005 v domově mládeže

21.  Seznam studentů podle škol – platný ve školním roce 2004/2005

22.  Seznamy žáků a studentů podle škol ubytovaných v domově mládeže - ve školním roce 2004/2005

23.  Seznamy žáků s osobními údaji a datem nástupu do domova – ze dne 1. září 2004, 1. listopadu 2004, 1. prosince 2004, 1. ledna 2005 a 1. května 2005

24.  Stavy studentů ke dni 3. 6. 2005

25.  Přihlášky žáků k přijetí do domova mládeže – ve školním roce 2004/2005 s různými daty

26.  Rozhodnutí ředitele domova mládeže o přijetí žáka nebo studenta do domova mládeže na školní rok 2004/2005

27.  Dopisy rodičům - o nepřijetí žáka do domova a o přijetí žáka do domova – používané ve školním roce 2004/2005

28.  Plán činnosti – květen a  červen 2005

29.  Život v domově ve školním roce 2004/2005 – výchovný plán domova mládeže

30.  Koncepce a základní prvky výchovy v domově – bez uvedení data, platná ve školním roce 2004/2005

31.  Malé ohlédnutí za uplynulým pololetím – hodnocení výchovné práce v domově za 1. pololetí školního roku 2004/2005

32.  Přehled a rozmístění ubytovaných žáků v domově podle podlaží – platné ke dni inspekce

33.  Přehled pokojů studoven, kuchyněk a dalších místností podle podlaží v domově mládeže – ve školním roce 2004/2005

34.  Týmová práce má přesně daná pravidla – materiál pro vychovatele domova mládeže platný pro školní rok 2004/2005

35.  Zápis - pořízený v době kontroly dne 3. června 2005 mezi inspektory České školní inspekce a ředitelem církevního studentského domova Petrinum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr

Domov mládeže zaměstnává dva plně odborně kvalifikované pracovníky, ostatní vychovatelé si svou odbornou způsobilost průběžně zvyšují samostudiem a jen sporadicky se účastní vzdělávacích akcí. Vedení a motivování zaměstnanců probíhá zčásti na poradách a zčásti osobními rozhovory. Organizace provozu domova mládeže je dobře zajištěna, problematické je však zajišťování služeb vychovatelů vzhledem k celkovému počtu ubytovaných žáků a studentů v odpoledních a podvečerních hodinách, kdy se koná většina výchovně vzdělávacích činností domova.

Prostorově i materiálně je domov mládeže velmi dobře disponován a jeho vybavení se stále zdokonaluje.

Nabídka a program činnosti domova zahrnuje různorodé aktivity pro  účelné využívání volného času ubytovaných žáků a studentů včetně aktivit církevního charakteru podporujících křesťanské poslání domova a křesťanskou výchovu. V průběhu sledovaných zájmových, rekreačních a relaxačních činností byly využívány postupy v souladu s principy a požadavky pedagogiky volného času a s obecnými cíli vzdělávání.

 

Hodnotící stupnice:

vynikající

velmi dobrý

dobrý (průměrný)

vyhovující

nevyhovující

 

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy

 

 

Inspekční tým

Titul, jméno a příjmení

Podpis

 

 

Vedoucí týmu

 

PhDr. Renáta Ševčíková

 

Renáta Ševčíková.v..r.

 

 

Člen týmu

 

Mgr. Jan Dusík

 

Jan Dusík.v. r.

 

 

 

V Brně dne 23. června 2005.

 

Razítko

 

Dle § 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí na adresu pracoviště vedoucího inspekčního týmu, tj. Česká školní inspekce – Jihomoravský inspektorát, Křížová 22, 603 00 Brno. Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem ČŠI k jejich obsahu zasílá ČŠI zřizovateli a školské radě, inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná.

 

Datum a podpis ředitele zařízení stvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy

 

Datum: .....27. června 2005...............................

Razítko

 

 

Ředitel domova mládeže nebo jiná osoba oprávněná jednat za domov mládeže

 

 

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Ing. Vít Mičánek – ředitel

Vít Mičánek.v.r.

 


Další adresáti inspekční zprávy

Adresát

Datum předání/odeslání inspekční zprávy

Podpis příjemce nebo č. j. jednacího protokolu ČŠI

Zřizovatel

Biskupství brněnské,

Petrov 8, 601 43 Brno

2005-07-15

12-1008/05/184-986

Jihomoravský krajský úřad, odbor školství, Žerotínovo nám. 3/5, Brno

2005-07-15

12-1008/05/184-986

 

 

Připomínky ředitele školy

Datum

Č. j. jednacího protokolu ČŠI

Text

 

 

Připomínky nebyly podány.