Sv. Hostýn - výjezdní porada | cdm Petrinum

Sv. Hostýn - výjezdní porada

Pozvánka:

24.8.2009
Zahájení školního roku na krásném moravském poutním místě.

Komentář:

Hostýn – srpen 2009

1.Mše svatá na počátku soustředění

Impulsy:
- Ježíš si ho vyvolil Bartoloměje za apoštola, tedy za někoho, koho chce poslat, aby v tomto světě hlásal evangelium, radostnou Boží zvěst o Boží lásce a spáse člověka. Slovo hlásal můžeme jemněji doplnit slovy: nabízel, svědčil slovem i příkladem.
- Světci sehrávají v našem životě velkou roli. „Denně, vedle evangelia, bychom měli brát do ruky životopisy svatých, protože jsou nejdůležitějším komentářem k evangeliu, jeho každodenní aktualizací a představují skutečnou cestu, která vede k Ježíšovi.“ Benedikt XVI.
- Být svatým je povolání spojovat se s Pánem a žít Boží dětství. Člověk spojený s Pánem je naplněn jeho radostí, pokojem, láskou.
- Máme brát často do rukou životopisy svatých, abychom se seznámili s našimi nebeskými ochránci a přímluvci, máme žít společenství svatých.
- v životě svatých nikdy nechybí modlitba. „Dobře vím, že první službou, kterou mohu dát církvi a lidstvu, je právě modlitba, protože v modlitbě vkládám s důvěrou do rukou našeho Pána službu, kterou mi svěřil On sám, spolu s osudy celého církevního i občanského společenství.“

Jak může promlouvat k našemu životu svatý Bartoloměj.
- Ježíš vyhledal Filipa a řekl mu: „Následuj mě!“ Filip nalezne Natanaela – Bartoloměje, jemu popisuje své setkání s Ježíšem slovy: Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v zákoně i proroci, je to Ježíš, sny Josefa z Nazareta. Natanael jako dobrý Izraelita věděl, že Mesiáš má pocházet z Betléma, proto má námitky. A zde si všimněme, že Filip se zbytečně nespoléhá na vlastní vysvětlování, aby ho přesvědčil, ale řekne mu: Pojď a přesvědč se!
- čím ho přesvědčil, aby se rozhodl přesvědčit se? Bylo to nadšení ze setkání s Ježíšem. Nadšení v životě člověka sehrává klíčovou roli. Nadšení vždycky něco otevírá. Když jsme nadšeni pro Boha, pak se vydáváme cestou k Bohu. Nadšení pramení ze setkání. Nikdo nemůže být Bohem nadšen, jestliže se s ním málo setkává!
- „Pojď a přesvědč se!“ Zde se jedná o duchovní vedení, doprovázení.


2. Naše identita je povolání sloužit Bohu v mladých lidech

- V den, kdy přicházel Jan Maria do Arsu byla velká mlha, nic nebylo vidět. V této mlze potkává chlapce a ptá se kde se nachází, ptá se ho na cestu do Arsu. Chlapec ho ujišťuje, že je nedaleko a nabídne mu doprovod. Jan Maria na to odpoví: Když ty mně ukážeš cestu do Arsu, já ti budu ukazovat cestu do nebe. Ten chlapec, řečeno jinými slovy, řekl: „Já vás dovedu tam, kde budete ukazovat cestu do nebe.“
- Jsme pozváni, abychom žili v prostředí mladých a s mladými jako ti, kdo se nachází „v mlze,“ tedy jako hledající, naslouchající.
- Jsou právě mladí, nám svěřeni, kteří nás mohou přivést do prostředí, do kterého máme přinést evangelium, kde různé životní situace budou právě evangeliem oživeny.
- Máme povolání, poslání, to je něco jiného než zaměstnání. Zaměstnání znamená, že člověk je něčím zaměstnán, upoután, má určitým způsobem vyplněný čas. Být zaměstnán může znamenat i být něčím svázán, tedy neschopen naplnit Boží záměr.
- Povolání podle evangelia: „Pojď za mnou! On vstal a šel za ním.“ Rozhodné „zde jsem“ staví člověka do postoje učednictví.
Jan Pavel II. o povolání: „Děkuji vám, že jste se nechali získat láskou Pána Ježíše.“
Gui Gilbert o povolání: Kněz (každý pokřtěný) je člověk, který je nohama na zemi a hlavou v nebi.
Povolání je služba: „Jestliže mně kdo chce sloužit, ať mě následuje.“


Hledání způsobu, jak jít za Ježíšem – jak posloužit svěřeným:

- Evangelium o bouři na moři a Ježíš kráčí po hladině moře. Tato událost je charakteristika dnešní doby a postojů lidí.
- Proč Ježíš posílá učedníky do bouře a v bouři jim jde vstříc? Učedníci se v příběhu chovají jako lidé, spoléhající na svoje schopnosti a umění. Petr patrně pochopil, že zde jde o mnohem víc. Vystoupením z lodi se Petr přesvědčí, že je schopen dělat to, čeho by nikdy nebyl schopen. Petr v bouři zakusí jak se ho zmocní Ježíš. Petr má plán, chce jít po vodě za Ježíšem a tak se přesvědčit o jeho blízkosti a pravosti. Není si jist zda je to dobrý nápad, a tak ho předkládá Ježíši slovem „chceš-li...“
Tyto postoje jsou velmi důležité pro naši službu a naplňování Božího záměru.
- Možná jsme na nějaké lodi, která má různé názvy, označující naše jistoty. Pokud z těchto jistot nevystoupíme, nezakusíme Ježíšovu moc a lásku.


3. Jak žít v naší složité a těžké době, často „bez“ přítomnosti Boha


„Nehledáme, co bychom předkládali nového , ale chceme uznat nové podmínky, ve kterých máme žít a zvěstovat evangelium. V těchto nových podmínkách, kdy nadále těžíme z převzatého dědictví, se musíme stát těmi, kdo víru nabízejí.“ Z listu biskupů Francie.
Prováděcí impulsy:
- Dříve, než Ježíš svěří Petrovi celou církev, ptá se: „Petře, miluješ mě?“ Smyslem otázky není zjistit aktuální informaci, či novou informaci, ale Ježíš ukazuje, že poslání může splnit jen ten člověk, který nejprve slovem i činem vyzná Kristu lásku.
- My jsme sem zde přijeli, abychom se přiblížili k Ježíšovu srdci, zaslechli tlukot jeho srdce a posílili svoje rozhodnutí a lásku k němu. Je třeba vytvořit prostor pro tichu a použít pomůcky.
- máme pomoci mladým dělat zkušenost s pozemským životem a zvláště s životem s Bohem. Udělat zkušenost znamená zažít Boží lásku, která nás zahrnuje. Máme pomoci lidem, kteří kráčí v temnotě spatřit veliké světlo.
- Ježíš je náročný, má náročné požadavky, ze kterých neslevuje. Důvod je prostý: Miluje nás. Slevovat by znamenalo provinit se proti lásce k svěřeným.
- Často jsme vystaveni pokušením a těžkostem. Bůh nám často hned nepřispěchá na pomoc tím, že by nás hned vysvobodil. Zápasem se v nás otevírají všechna zákoutí, aby byla připravena naplnit se Boží energií – milostí. Bůh nás přetváří, kdyby zasáhl dříve, než je třeba, nemohlo by dojít k očištění a tím bychom i ztratili podíl na Božím životě.
- Ježíš v evangeliu hovoří o chlebě života. Učedníci slovu nerozumí, proto prohlásí, že slova jsou nesrozumitelná, nepřijatelná, pohoršují se nad nimi, odchází. Ježíš učedníky nezavrhl, protože mu nerozuměli, nebo proto, že byli tvrdošíjní, ale dává jim znovu a znovu příležitost a těm dvanácti i velkou milost, takže to, tvrdé nejen pochopili, ale také i touto tvrdou a nepochopitelnou cestou šli.

Fotky: