Pouť pracovníků na Hostýn | cdm Petrinum

Pouť pracovníků na Hostýn

Pozvánka:

24.-25.srpna 2011
- tradiční pouť pracovníků domova na sv. Hostýn

Komentář:

Na počátku

První slova Bible jsou: Na počátku stvořil Bůh… (Gen 1,1)

Rovněž první slova novozákonního evangelia, sepsané apoštolem Janem, zní: Na počátku bylo slovo, to Slovo byl Bůh. Všechno povstalo skrze ně… v něm byl život… a život byl světlem lidí. (srv. J 1, 1 – 4)
Kdy Bůh stvořil vše, co je, bylo to velmi dobré, člověk měl ve stvoření své místo. Když člověk zaměnil svou úlohu ve stvoření a začal uplatňovat své nápady, přichází disharmonie, bolest, utrpení, obtíže, ale také bloudění, ztráta konečného cíle. Ježíš Kristus, který přichází jako odpověď Boží lásky na lidské bloudění, celým svým životem prohlašuje: Na počátku je Bůh, který tvoří nový život i svět.
S tímto vědomím, na počátku nového školního roku, se vydáváme, zaměstnanci našeho domova na mariánské poutní místo Hostýn. Důvod je prostý: Být blízko toho, který je na počátku a který tvoří vše dobré. Děkujeme, nasloucháme, svěřujeme, prosíme…
***
Průvodce

Nebeským průvodcem a přímluvcem, pro tento školní rok, se stal náš národní světec svatý Jan Nepomuk Neuman. Slavíme 200 roků od jeho narození.
Profesor Petr Piťha o něm píše: „Nemyslím, že to hlavní najdeme mezi osobními vlastnostmi Jana Nepomuka, i když jsou to ctnosti hodné následování: pracovitost, střídmost, věcnost, vytrvalost v modlitbě, kázeň humor. Veliké Boží poselství, kterým každý světec je, že nás jeho příkladem volá k odvaze vykročit vstříc novému modernímu světu a nabídnout mu vše z hodnot, kterým říkáme poklad víry. Volá nás, abychom překročili úzký a často staromódní svět svého dětství, nebáli se o svou víru a vstoupili do velkého světového dění. Jen tak můžeme dosáhnout tomu, že jsme světlo světa a sůl země.“

Fotky: